REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego

§ 1.
Postanowienia ogólne
§ 2.
Definicje
Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:
§ 3.
Odpłatne udostępnianie informacji w tym dla potrzeb działalności gospodarczej.
wymaga podpisania umowy, która określi wysokość kosztów utrzymywania, odbudowy, rozbudowy i przebudowy tych sieci, systemów i biur lub koszty wykonania tych badań, pomiarów i ocen, jakie ma ponieść odbiorca.
§ 4.
Udostępnianie informacji podmiotom uprawnionym
§ 5.
Warunki udostępniania i odpowiedzialność korzystającego
§ 6.
Odpowiedzialności IMGW-PIB i jej ograniczenia
§ 7.
Ograniczenia prawa do korzystania
§ 8.
Wnioski
§ 9.
Rozpatrywanie wniosków
§ 10.
Opłaty
§ 11.
Reklamacje i problemy techniczne
§ 12.
Postanowienia końcowe
Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.